Všeobecné obchodní podmínky

Milí návštěvníci webových stránek www.laskaksobe.cz,

nacházíte se na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých služeb, kurzů, workshopů  a fyzických produktů. Na webových stránkách www.laskaksobe.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybrané službě, produktu nebo akci.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej  kurzů i zboží  a objednávku služeb, workshopů, seminářů, vzdělávacích pobytů (dále jen „služby“ a/nebo „akce“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci služeb.

Samotný nákup produktů a objednávání služeb a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní, formou e-mailu nebo telefonickou dohodou) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

Obsah VOP:

– Základní údaje o mně

– Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

– Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

– Jak je to s cenou produktů a služeb a jak se platí?

– Jakým způsobem vám budou produkty a služby dodány?

– Odstoupení od Smlouvy

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Charlotta Dobešová

IČ:            41576624

DIČ:         CZ 7355094142

Sídlo:       Kudlovice 77

E-mail:    laskaksobe@email.cz

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku, jsem plátce DPH.

Doručovací adresa: Charlotta Dobešová, Kudlovice 77, 687 03 Babice – Uherské Hradiště

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 

DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů.  Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní nebo e-mailem objedná službu a uzavře se mnou tímto Smlouvu o poskytování služeb.

 

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní nebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Jako Kupující objednáváte produkty i služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře, nebo po vzájemné dohodě e-mailem.

POPIS PRODUKTŮ a SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených  kurzů a služeb, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Varianty služeb pro firmy jsou spolu s cenou za realizaci stanoveny individuálně dle zadání, rozsahu a charakteru poptávky.  Na webovém rozhraní naleznete i případné reference klientů, kteří produkty nebo služby objednali před vámi.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a SLUŽEB (s termínem konání uvedeným na webovém rozhraní nebo pomocí rezervačního systému): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě a IČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky služby vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena, případně zarezervujete vhodný termín/termíny přes rezervační rozhraní, a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) může být i faktura na úhradu produktu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U služeb a akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena cena ve výši uvedené v popisu dané služby na webovém rozhraní nebo dohodnuté individuálně (v případě firemních akcí), není-li výslovně uvedeno jinak. Pokud nebude cena uhrazena v plné výši do termínu splatnosti faktury, případný rezervovaný termín služby nebo akce propadá.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty a služby přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. Potvrzení objednávky a zaslání faktury aktuálně není zautomatizováno, jako Prodávající si vyhrazuji čas nejvýše 3 dny na reakci na vaši objednávku. V urgentním případě mne prosím před odesláním objednávky kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

 

JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

CENA PRODUKTŮ a SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků nebo zvukových záznamů, on-line kurzů a služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U služeb je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení). U zboží je k jejich ceně připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP).

Varianty služeb pro firmy jsou spolu s cenou za realizaci stanoveny individuálně dle zadání, rozsahu a charakteru poptávky, není-li na webu uvedeno jinak.

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky, případně cena vyjádřená v e-mailové komunikaci (firemní nabídka). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem: bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě v podobě faktury obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě prosím nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán, v případě služby nebo akce její uskutečnění v dohodnutém termínu.

SPLATNOST CENY: Cena je obvykle splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky, není-li na faktuře uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U služeb musí být celá cena uhrazena nejpozději 3 dny před konáním služby, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře s výjimkou balíčků individuálních konzultací, a toto lze výhradně po dohodě obou stran.

 

Dodací a storno podmínky služeb:

ZPŮSOB DODÁNÍ: Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě dle podmínek individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat službu za podmínky řádné úhrady celé ceny za službu. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky služby zejména v případě vzdělávacích nebo volnočasových akcí, kurzů a workshopů, např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Služby charakteru skupinových akcí se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení služby při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na službu je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu služby přípustné a možné.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané osobou vedoucí službu nebo akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní služby a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat, a to ani v případě služeb realizovaných pro konkrétní firemní účely.

ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU SLUŽBY NEBO AKCE: Kupující je v celém průběhu služby za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. osoby vedoucí službu nebo akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání služby. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby ani náhradu za odborné psychologické či psychiatrické ošetření. Pokud je v popise produktu nebo služby uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem nebo splnění jiných podmínek účasti, berte prosím toto doporučení vážně.

MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí službu nebo akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah služby nebo akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze služby nebo akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené hodnoty služby nebo akce, a to ani jeho části.

STORNO PODMÍNKY: V případě, že by služba nebo akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení služby akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

Jako Kupující jste rovněž oprávněni svoji účast na službu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením služby nebo akce, bude vám celá zaplacená cena převedena na jiný dohodnutý termín nebo jiné využití služeb nebo akce s využitím nejpozději do 2 měsíců od původního termínu služby nebo akce, po uplynutí této doby celá zaplacená cena propadá ve prospěch Prodávajícího, pokud se Prodávající s Kupujícím výslovně nedohodne jinak. V případě zrušení účasti v době kratší je zaplacená částka nevratná bez náhrady.

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 

ZÁVĚREM

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 28.10.2023

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Charlotta Dobešová, Kudlovice 77.

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte